รายละเอียดการนำเสนอผลงานประกอบ

สัมมนาวิชาการ "โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 7"

  

 1. ผลงานที่จะนำเสนอ ในการสัมมนากลุ่มย่อย ประกอบด้วยหัวข้อ "งานด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย" และ/หรือ "งานด้านส่งเสริม ขยายผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์" ในการเสนอภาคบรรยาย จะต้องส่งทั้งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม และสำหรับผลงานที่เสนอภาคนิทรรศการจะต่องส่งบทคัดย่อ หรือส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็๋ม ในกรณที่มีความประสงค์ให้ลงพิมพ์ผลงานในเอกสารการประชุม (proceeding) 
           กำหนดวันรับบทความ
  1.1. วันสุดท้ายของการรับบทความและแจ้งส่งผลงานแก้ไข : 31 พฤษภาคม 2561
  1.2  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและแจ้งส่งผู้ส่งผลงานแก้ไข : 15 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2561 
  1.3  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานภาคบรรยายและนิทรรศการ : 30 มิถุนายน 2561
  1.4 ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน : วันที่  15 กรกฎาคม 2561
 2. ช่องทางในการส่งผลงาน ส่งผลงานมายัง กองแผนงานและวิเทศสัมพันธํ สำนักงาน กปร.
  - ทางไปรษณีย์ เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  - ทาง Email : rdpb.pl2@gmail.com