องค์ความรู้


 

  หญ้าแฝกคืออะไร

พื้นที่สูงในบริเวณพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยและพื้นที่ใกล้เคียงมีความลาดชันของพื้นที่สูง หน้าดินมีการชะล้างพังทลายรุนแรง เกิดพื้นที่ดินถล่ม (Land slide) อย่างรุนแรงเป็นประจำ ฤดูฝนมีน้ำไหล่บ่าอย่างรุนแรง ทำให้มีการสูญเสียหน้าดิน สูญเสียน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ สถานีวิจัยดอยปุยได้ทดลองและทดสอบ วิจัยพืชเมืองหนาวเพื่อใช้เป็นพืช ทางเลือกสำหรับส่งเสริมและเป็นแนวทางในการปลูกพืชเมืองหนาวให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงเพื่อให้เกษตรกรลดการทำลายป่าและปลูกฝิ่น
รายละเอียดเพิ่มเติม »


/ รวมทั้งหมด : รายการ.