งานศึกษาวิจัย/วิชาการ 

  การใช้ประโยชน์และการจัดการหญ้าแฝกในการอนุรักษ์น้ำและไนโตรเจนในดิน

การหาแนวทางป้องกันเพื่อการอนุรักษ์หน้าดินและน้ำ ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีแบบผสมผสาน เช่น การทำแนวหญ้าแฝก สกัดกั้นการชะและเซาะพังทลายหน้าดินในพื้นที่ลาดชัน จะช่วยให้ไนโตรเจนในดินและธาตุอาหารต่างๆ เป็นประโยชน์กับพืชได้อีกเท่านาน
รายละเอียดเพิ่มเติม »


  โครงการศึกษาทดลองการปลูกหญ้าแฝก

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับนโยบายจากสำนักงาน กปร. มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดิน นำหญ้าแฝกมาปลูกเพื่อศึกษา ทดลอง และขยายพันธุ์
รายละเอียดเพิ่มเติม »/ รวมทั้งหมด : รายการ.