งานศึกษาวิจัย/วิชาการ 

  รายงานผลงานวิจัย ประจำปี 2558 การศึกษาหญ้าแฝกพันธุ์ต่างๆที่มีผลต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่สูงของสถานีวิจัยดอยปุย

พื้นที่สูงในบริเวณพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยและพื้นที่ใกล้เคียงมีความลาดชันของพื้นที่สูง หน้าดินมีการชะล้างพังทลายรุนแรง เกิดพื้นที่ดินถล่ม (Land slide) อย่างรุนแรงเป็นประจำ ฤดูฝนมีน้ำไหล่บ่าอย่างรุนแรง ทำให้มีการสูญเสียหน้าดิน สูญเสียน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ สถานีวิจัยดอยปุยได้ทดลองและทดสอบ วิจัยพืชเมืองหนาวเพื่อใช้เป็นพืช ทางเลือกสำหรับส่งเสริมและเป็นแนวทางในการปลูกพืชเมืองหนาวให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงเพื่อให้เกษตรกรลดการทำลายป่าและปลูกฝิ่น
รายละเอียดเพิ่มเติม »/ รวมทั้งหมด : รายการ.