งานศึกษาวิจัย/วิชาการ 

  สรุปการดำเนินงาน โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของส่วนราชการต่างๆ(ปี2535-2539)

ตามแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดําริ กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับมอบหมายให้ดําเนินตามแผนแม่บทฯ ดังนี้ คือ ก. วิจัย ค้นคว้า ทดลอง หาวิธีการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา ปรับปรุงบํารุงดิน โดยจําแนกออกเป็น 3 กลุ่มงาน รวม 15 โครงการ เป็นโครงการที่ดําเนินการในปี 2536 จํานวน 15 โครงการ โครงการต่อเนื่องปี 2537 จํานวน 13 โครงการ และเป็นโครงการใหม่เริ่ม ดําเนินการปี 2537 จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ กลุ่มงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และสายพันธุ์ จํานวน 5 โครงการ กลุ่มงานวิจัยหาความเหมาะสมในการนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ : จํานวน 9 โครงการ กลุ่มงานวิจัยการขยายพันธุ์หญ้าแฝกโดยใช้เนื้อเยื่อ จํานวน 1 โครงการ ข. ถ่ายทอดความรู้การผลิต การปลูกหญ้าแฝก แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเกษตรกร ค. ขยายพันธุ์หญ้าแฝกสําหรับแจกจ่ายเป็นแม่พันธุ์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ตามแผนแม่บทฯ และผู้สนใจ และใช้ในกิจการของกรมพัฒนาที่ดิน ง. ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา ในพื้นที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน
รายละเอียดเพิ่มเติม »


  สรุปพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับหญ้าแฝก

สภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดินส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผิวหน้าดินถูกกัดเซาะจากฝนที่ตกลงมาและน้ําที่ไหลบ่าหน้าดินเป็นจํานวนมาก ทําให้สูญเสียดินที่อุดมสมบูรณ์ไป บางครั้งยังเกิดปัญหาดินพังทลายก่อให้เกิดผลเสียหายต่อพื้นที่ทําการเกษตร ส่งผลให้พื้นที่ซึ่งเดิมเคยให้ผลผลิตทางเกษตรกรรมสูงกลับให้ผลผลิตลดลง แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับปริมาณน้ําฝนมากเพียงพอ แต่เนื่องจากการไหลบ่าของน้ําฝนจํานวนมาก ทําให้พื้นดินไม่สามารถเก็บกักน้ําฝนได้อย่างเต็มที่
รายละเอียดเพิ่มเติม »/ รวมทั้งหมด : รายการ.