งานศึกษาวิจัย/วิชาการ 

  หญ้าแฝกกับดินดาน ตามแนวพระราชดำริ

เอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการศึกษาดูงาน เรื่องหญ้าแฝกกับดินดานตามแนวพระราชดำริ ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้การศึกษาดูงานภาคสนามที่มีเวลาอย่างจำกัดได้ผลดีขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม »


  การประชุมสัมนาเรื่องการพัฒนาและการรณรงค์ใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่4

เพื่อการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ในการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ - พัฒนาภูมิปัญญาและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญถึงประโยชน์ของหญ้าแฝกที่มีผลต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ - สร้างโอกาสและศักยภาพของชุมชน องค์กรท้องถิ่นและประชาชน ในการนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งการสร้างรายได้ - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและเกษตรกร
รายละเอียดเพิ่มเติม »/ รวมทั้งหมด : รายการ.