การประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2563

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม »


  กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ มีกำหนดจัดสัมมนาวิชาการ "โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คร้งที่ 7"

เพื่อเป็นการค้นหานักวิจัย ผลงานวิจัยภายในประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม »


  การติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์

คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผล โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้บริหารสำนักงาน กปร. เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ร่วมกับกรมป่าไม้ ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม »


  การติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นจังหวัดน่าน

คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้บริหารสำนักงาน กปร. เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ร่วมกับกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการฯในพื้นที่จังหวัดน่าน วันที่ 7-9 สิงหาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม »


  สัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564)วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 ณ ห้องราชา 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มีคำสั่งที่ 1/2559 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 โดยมี รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธาน รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและนางสาวศรีนิตย์ บุญทอง ที่ปรึกษา สำนักงาน กปร. เป็นรองประธาน มีกรรมการประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่ง เป็นคณะทำงาน โดยมีผู้อำนวยการกองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงาน กปร. เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
รายละเอียดเพิ่มเติม »/ รวมทั้งหมด : รายการ.