โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

  โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกบนพื้นที่ต้นน้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม (ภายใต้โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

ในปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ได้ถูกบุกรุกทำลายโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่มีชุมชนอาศัยอยู่ มีปัญหาการใช้ที่ดินไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการนำพื้นที่ไปใช้ในการเกษตรโดยมิได้คำนึงถึงหลักการอนุรักษ์ดินและน้ำ
รายละเอียดเพิ่มเติม »/ รวมทั้งหมด : รายการ.