โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


โครงการฯ ทั้งหมด ››
 
     โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกบนพื้นที่ต้นน้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม (ภายใต้โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

ในปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ได้ถูกบุกรุกทำลายโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่มีชุมชนอาศัยอยู่ มีปัญหาการใช้ที่ดินไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการนำพื้นที่ไปใช้ในการเกษตรโดยมิได้คำนึงถึงหลักการอนุรักษ์ดินและน้ำ
รายละเอียดเพิ่มเติม »


ติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก


 
ติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝกของกรมพัฒนาที่ดิน
 

 

กิจกรรมความเคลื่อนไหว


กิจกรรมความเคลื่อนไหวทั้งหมด ››
 
     กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ มีกำหนดจัดสัมมนาวิชาการ "โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คร้งที่ 7"

เพื่อเป็นการค้นหานักวิจัย ผลงานวิจัยภายในประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม »


     การติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นจังหวัดน่าน

คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้บริหารสำนักงาน กปร. เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ร่วมกับกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการฯในพื้นที่จังหวัดน่าน วันที่ 7-9 สิงหาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม »


     การติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์

คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผล โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้บริหารสำนักงาน กปร. เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ร่วมกับกรมป่าไม้ ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม »


งานศึกษาวิจัย / วิชาการ


งานวิจัยทั้งหมด ››
 

หญ้าแฝกกับดินดาน ตามแนวพระราชดำริ
รายละเอียดเพิ่มเติม »การประชุมสัมนาเรื่องการพัฒนาและการรณรงค์ใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่4
รายละเอียดเพิ่มเติม »รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการวางแผนและติดตามประเมินผลการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ 20มีนาคม2540
รายละเอียดเพิ่มเติม »