โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


โครงการฯ ทั้งหมด ››
 
     โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกบนพื้นที่ต้นน้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม (ภายใต้โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)

ในปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ได้ถูกบุกรุกทำลายโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่มีชุมชนอาศัยอยู่ มีปัญหาการใช้ที่ดินไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการนำพื้นที่ไปใช้ในการเกษตรโดยมิได้คำนึงถึงหลักการอนุรักษ์ดินและน้ำ
รายละเอียดเพิ่มเติม »


ติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก


 
ติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝกของกรมพัฒนาที่ดิน
 

 

กิจกรรมความเคลื่อนไหว


กิจกรรมความเคลื่อนไหวทั้งหมด ››
 
     การประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2563

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม »


     กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ มีกำหนดจัดสัมมนาวิชาการ "โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คร้งที่ 7"

เพื่อเป็นการค้นหานักวิจัย ผลงานวิจัยภายในประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม »


     การติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นจังหวัดน่าน

คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้บริหารสำนักงาน กปร. เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ร่วมกับกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการฯในพื้นที่จังหวัดน่าน วันที่ 7-9 สิงหาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม »


งานศึกษาวิจัย / วิชาการ


งานวิจัยทั้งหมด ››
 

รายงานผลการวิจัย เรื่อง การเจริญเติบโตของหญ้าแฝกที่ปลูกในพื้นที่ดินทรายที่มีสภาพเป็น กรดจัด
รายละเอียดเพิ่มเติม »



สรุปการดำเนินงาน โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของส่วนราชการต่างๆ(ปี2535-2539)
รายละเอียดเพิ่มเติม »



สรุปพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับหญ้าแฝก
รายละเอียดเพิ่มเติม »